Profetien som afslører den katolske kirkes sande identitet og dens planer om global kontrol gennem påvirkning af verdens politiske magthavere

I Bibelen findes der en profeti som afslører at den romersk katolske kirke er en bedrager som fører alle verdens nationer bag lyset, og at den i generationer har arbejdet i det skjulte gennem påvirkning af sekulære staters magthavere for at føre hele verden ind under de samme vilkår og omstændigheder, som fandtes i Europa i Middelalderen før reformationen. Det var eb periode hvor kirken fra sit hovedsæde i Roma havde næsten fuldkommen religiøs og politisk kontrol i Europa, og hvor folk levede under kummerlige forhold, undertrykt og uden frihed. Kirken havde formået at opnå en så effektiv form for tankekontrol at de fleste mennesker ikke kunne tænke “udenfor boksen”, for der fandtes ikke, som i vor tid, et hav af forskellige muligheder. Tanken var sporet ind på kun ét verdenssyn – pavens! Og enhver tanke som grundliggende gik imod dette system, var en kætter og måtte derfor fjernes, enten ved fængsel eller døden på bålet.

Den værste tanke og den farligste af alle, var Bibelens lære, for romerkirken foregav at dens lære i store træk var baseret på Bibelen. Men flere af kirkens egne teologer opdagede at der fandtes profetier i Bibelen som fuldstændigt afslørede at dette var en løgn og at kirken havde fordrejet skriften til dens egen fordel for at underbygge dens påståede gudgivne magt over alle folkeslag på jorden. Derfor hadede den katolske kirke den bibelske profeti som afslørede dens sande identitet og som fuldstændigt undergravede dens påstand om en gudgiven ret til magt og kontrol. Profetien afslørede dens sande identitet som en bedrager af hele verden og det vidste den. Derfor måtte den på ingen måde komme frem i lyset og blive udbredt til befolkningerne, for det ville betyde dens endeligt.

I vor tid er den katolske kirke udemærket klar over at det samme gør sig gældende i dag, for profetien afslører dens nuværende, skjulte operationer og forsøg på at udøve kontrol over verdens statsmagter. Så derfor forsøger den på alle måde at fjerne kendskabet til profetien, for det værste der kan ske for dens muligheder for at udøve sin skjulte indflydelse på verdens magthavere og nå sit mål er at denne profeti igen bliver kendt og udbredt i verden lige som det skete under Reformationen.

har den, som du senere skal se, gjort alt hvad den kunne for at tilsløre profetiernes betydning og helst få dem fjernet fra den kollektive bevidste som det lykkedes den i Middelalderen. For profetien afslører den katolske kirkes planer

Både i 12, 13, 14 og 1500-tallet havde den katolske kirkes egne teologer opdaget at Bibelen rummer en profeti som i utvetydige vendinger afslører hvordan en grusom, falsk form for kristendom skulle opstå midt i Rom efter Romerrigets sammenbrud som skete omkring år 476 e.Kr. Men når disse teologer vovede at udtale hvad der stod, så viste kirken sin mest grusomme side frem og torturede dem og brændte dem levende på bålet som kættere.

Profetien af

at den Romersk katolske kirke ikke kun i Middelalderen var en udspekuleret magt som brugte religion til at adfærdskontrollere folk. Når dette ikke rakte, så brugte den statsmagterne til at forfølge og udrydde anderledes tænkendende og kirken torturerede sine modstandere, som den kaldte kættere. Akkurat det samme er ved at blive indført i hele verden i dag. I dag er det “kætterisk” at være imod de globale diriktiver som kommer fra WHO, FN og EU og som dikteres ud til nationernes regeringer og forskellige statskontrollerede organisationer. Folk bliver bildt ind at det er for at frelse verden at vi er nødt til at indskrænke friheden. Mange indflydelserige tænkere taler for en afvikling af demokratierne fordi denne styreform ikke kan bruges til at takle globale kriser af den art som vi har nu med klimakrise og pandemier, flygtninge og trusler om fødevaremangel, og økonomisk kollaps etc.

Bibelens profeti afslører at det alt sammen er løgn og at de virkelige årsager til verdens kriser skal findes et andet sted end eksperterne fortæller os. Profetien afslører at den katolske kirke står bag alle de tiltag som sættes i værk for at “redde verden” og at denne “redningsplan” vil føre til at befolkningerne – gennem skræmmekampagner – frivilligt accepterer en afvikling af deres egen frihed og en indførelse af globalt diktatur.

men at den i dag er akkurat det samme politisk-religiøst system med de samme mål og hensigter som i tidligere tider. Profetien afslører at det kun er et spørgsmål om tid, inden den opnår at gennemføre sin plan om indførelsen af et globalt, tyranisk, middelalderligt feudalt styre, hvor en lille magtfuld politisk elite udøver dens ordrer.

men , der som mål har at føre hele menneskeheden bag lyset for at genrejse dens tidligere magt og have fuldkommen kontrol over jordens befolkning. Profetien afslører at den bevægelse frem mod målet sker ved et tæt samarbejde, et ægtskab mellem den og sekulære statsmagter. Et skjult forening af kirke og stat – ikke på et synligt nationalt plan, men på et usynligt internationalt plan. Romerkirken skjuler sin sande identitet ved at lave et skuespil for verden. Et skuespil med en ældre mand i hvid kjole med en hat som ingen sekulære, tænkende mennesker kan se som en trussel. I de fleste mennesker øjne er det derfor en latterlighed når det påstås at den katolske kirke stræber efter verdensmagt, for de ser kun dette skuespil, som på en fantastisk måde dækker over hvordan den virkeligt arbejder politisk, gennem diplomati, sekulære organisationer som EU og FN og sidder som rådgivere for verdens magthavere gennem dens politiske gren, Jesuiterordenen. Paven som figur er en afledningsmanøvre. Alle ser ham og tænker i bedste fald at han er en hyggelig, rar bedstefar, der kysser de små børn, og i værste fald at han er en hykler, der taler om at hjælpe verdens fattigste mens selv sidder som leder af kirkens rigdomme, guld og sølv, som overgår enhver forstand.

Hvis man skal forstå den bibelske påstand om at den katolske bruger tilsyneladende sekulære frontorganisationer og arbejder skjult på at opnå verdensmagt, så skal man ikke kigge så meget på paven, men se hvordan dens politiske gren, Jesuiterordenen arbejder som rådgiver for verdens magthavere for at få dem til at gennemføre kirkens plan.

 Profetien afslører at romerkirken vil nå sit mål – nemlig ved at den, ude af syne for verdens befolkninger manipulerer og forfører verdens politiske magthavere og får dem til at føre en politik som fremmer den katolske kirkes planer.

Under reformationen i 1500-tallet blev den katolske kirkes sande identitet i store træk afsløret ved hjælp af den bibelske profeti. Og det betød et midlertidigt dødsstød til Pavedømmets plan om verdensmagt. Stik imod dens planer om verdensmagt, løsrev millioner af mennesker sig fra dens kontrol og det førte til dannelsen af de protestantiske nationer udenfor romerkirkens kontrol. Derfor var protestantiske lande de mest forhadte af den katolske kirke, fordi de holdt den profetiske afsløring i hævd og derved umuliggjorde pavedømmets videre arbejde på at opnå verdensmagt. Uafbrudt var den under opsyn, ved at profetien, som en lyskegler rettede en afslørende lyskegle mod den som man opdager en brølende løve i mørket. Konstant var de protestantiske lande på vagt. De vidste at romerkirken havde udsendt jesuiter – kirkens hemmelige soldater, som infiltrede alle lande, især de protestantiske, for at undergrave, skabe splid og tage kontrol over de teologiske fakulteter som holdt profetien i hævd

Men de protestantiske landes profetiske grundlag blev med tiden undergravet og er derfor i dag glemt. Et sekulært syn på historien har erstattet det protestantiske, som grundlæggende var baseret på den bibelske profetien.

Men profetien afslører at dødsstødet kun være midlertidigt og at den katolske kirke gradvist skulle komme sig og fortsætte sin rejse mod målet og at det lykkedes den at nå det: Global kontrol! Profetien fortæller at den igen vil opnå magtfuldkommenhed i vor tid, men denne gang ved et skjult ægteskab med verdslige nationers magthavere, som  den manipulerer gennem tilsyneladende sekulære organsiationer, som dækker over at de i virkeligheden arbejder for gennemførelsen af den katolske kirkes geopolitiske og georeligiøse plans opfyldelse.

I denne gennemgang på 6 foredrag skal du se det hele afsløret.

siden reformationen har

men fordi den vestlige verden forlod det bibelske historiesyn, hvor profetien spiller en afgørende rolle, og i stedet gik over til et sekulært historiesyn, så er profetien blevet glemt.

Profetien findes i Daniels bog og i Johannes Åbenbaringen.

Profetien kom til at spille den aboslut afgørende rolle under reformationen. Man opdagede gennem profetierne at den afslørede den katolske kirke som en bedrager, en falsk kristendom, som havde sine dybeste rødder plantet i Romerrigets hedenske soldyrkelsesritualer, og bare havde skjult sin sande identitet under en kristen kappe. Man opdagede at dette system var en fortsættelse af hedenskabet og at de kristnes Gud og Jesus Kristus kun blev æret med læberne, men at sandheden var at dette system var den bibelske Antikrist, som kun har ét mål: bekæmpelse, fordrejning og undertrykkelse af Bibelens lære, udryddelse af de bibelsk kristne og at opsætte en ny global spirituel autoitet som foregiver at være indsat af Gud med magt til at bestemme over alle mennesker.

Profetien beskriver i nøjagtige vendinger at efter Romerrigets sammenbrud, som skete i år 476 e.Kr, så skulle denne falske form for kristendom gradvist udvikle sig midt i Rom og ende med at kontrollere næsten hele Europa. Da denne profeti blev udbredt i Europa under Reformationen i 1500-tallet, så skabte det en folkeopstand uden sammenligning. Kendskabet til profetien var en bombe under den katolske kirkes myndighed og autoritet. Folk som i generationer havde bøjet sig i frygt og bæven for dens magt, fordi de oprigtigt troede dens myndighed kom fra Gud selv, indså nu at generationer var blevet ført bag lyset. Det var denne profeti der gav dem indsigt i sandheden om dens morderiske identitet og derfor fik de mod til bryde med den. De indså at det var troen på den milde, gode Jesus Kristus, der ofrede sit liv for menneskehede, der frelste dem og ikke underkastelse for den grusomme pave, som forskanset bag Vatikantes guld og ædelstensbelagte mure, dirrigerede Europas konger til at undertrykke og forfølge ulydige til døden. Før profetiens udbredelse fandt ingen mennesker en mulighed for at slippe mentalt fri for den katolske kirkes lære. De kunne ikke se noget alternativ. Selv om de ikke kunne forstå hvordan kirken kunne være så grusom mod mennesker, så fandt de ingen argumenter for at slippe troen på dens guddommelige myndighed, for den eneste udlægning af Guds ord, de havde adgang til var kirkens egen fortolkning. Og det var dén som det pludselig blev afsløret, at den byggede på et gigantisk spind af løgne og bedrag. Profetien gav et dødsstød til Pavedømmets fald fra magtens tinde. Profetien var som en gnist i tørt græs og snart havde denne gnist antændt en steppebrand, som bredte sig ud over hele Europa. Nu indså folk i

Når man lærer om reformationen i skolen og gymnasiet, så er det absolut ikke den profeti man hører om, selv om det var den og ikke afladsbrevene, som man hører så ufatteligt meget om, der spillede den absolut afgørende rolle for hvordan hele den protestantiske verden kom til at opfatte den katolske kirke i mange år frem over. Der var denne profeti der gav dødsstødet til pavedømmets politiske kontrol over Europas kongemagter. Men hvis denne profeti spillede så afgørende en rolle i Europas historiske udvikling, hvorfor hører man så ikke om den i historieundervisningen om reformationen?

Da Luther i 1500-tallet udbredte kendskabet til den i den brede befolkning var det som en bombe under Pavedømmets enorme magt i Europa på den tid. Den skabte en enorm folkebevægelse og i tusindtal fik de på grund af denne profeti mod til at bryde med det system som de hidtil havde troet var deres eneste håb for at vinde det evige liv, hvis de var lydige imod det.

Men nu indså de at profetien gjorde det lynende klart folk i århundreder havde underkastet sig et grusomt, satanisk system, som på ingen måde havde forbindelse til Gud, men tværtimod var drevet af Satan selv.

Profetien har ikke forandret sig siden Luther opdagdede den og udgav sine tanker omkring den i sin bog ”Babylonian Captivity”. Profetien er den samme i dag som den gang. Men den er glemt af de fleste. Problemet er, når man læser den igen i dag, at den er uhyre kontroversiel, for ikke nok med at den i fordums tider afslørede den som en bedrager, så har profetien en fortsættelse, som siger at dette system i dag, bygger på nøjagtigt de samme grusomme principper og har nøjagtigt samme mål – nemlig verdensherredømme.

Hvis dette har noget på sig, så er det enhvers pligt at undersøge om der er den ringeste historiske sandhed i denne bibelske profeti, som hele reformationen udsprang. Havde det ikke være for denne profeti, så ville reformationen med sikkerhed ikke have været andet end et komma i verdenshistorien. Og det siger sg selv, for hvis IKKE denne profeti havde udpeget pavedømmet som en Satanisk antikristelig magt, så havde ingen mennesker i Europa turdet bryde med den, for det var en udbredt og alment accepteret forståelse at Paven var Guds stedfortræder og kun gennem ham, Paven kunne man sikre sig en plads i Himmelen.

Profetien afslører den katolske kirke som et falskt religiøst system. Falskt i den forstand at det udgiver sig for at være udsprunget af kristendommen og for at ære Gud og Jesus. Men profetieen siger det er et skalkeskjul, et fordækt spil for at føre verden bag lyset og få kontrol over verdens befolkninger.

Og det er egentligt både helt forståeligt og samtidig er det

Set fra et sekulært perspektiv, så er det helt forståeligt at man ikke kan stille sig tilfred med forklaringer på historiens udvikling som fx det var Guds indgriben, der var årsagen, eller det var Guds vilje at det og det skulle ske.

Historikere i vores sekulære tradition kan ikke stille sig tilfreds med påstande om at det er Gud der har grebet ind i historien og fx bestemt hvornår det ene oldtidsimperium skulle begynde og hvornår det skulle ende og hvilket imperium der skulle blive det næste der dominerede. Når Bibelen er fyldt med fortællinger om hvordan de sejrede på grund af at Gud greb direkte ind, så er det gendigtinger af hvad der virkelig foregik, vil en sekulær historiker sige, for man for i den sekulære historieskrivning er det guddommelige eller det overnaturlige som forklaring ikke en mulighed. Der findes ikke en Gud, som har skabt jorden og som griber ind i menneskers liv og nationers skæbne.  På samme måde forklare man religion som et resultat af rent menneskelig aktivitet og motivation snarere end guddommelig inspiration, hvor mennesker nedfælder hvad Gud har sagt.

Så et menneske, hvis syn på verden formet og dannet i en sekulær kultur og et sekulært uddannelsessystem, som det vi har i den vestlige verden, er noget nært umuligt at overbevise om Guds eksistens og direkte indgriben i verdenshistorien.

De har et historiesyn, der forklarer alt ud fra rent menneskelige, politiske, kulturelle faktorer og også ud fra teknologisk udvikling og forskellige naturfænomener som forandrende faktorer. Og livets oprindelse, dets udvikling og vores jords tilstand forklares ud fra naturalismens dogmer hvor kun videnskabeligt baserede modeller og teorier regnes for valide og enhver tanke om guddommelig indgriben som forklaring, udelades.

Jeg tror personligt at der kun er én måde at ændre et sådant menneskes syn, og det er gennem profetierne.

Profetierne har to formål: Det ene er at give de kristne et løfte for at det som Gud på forhånd har sagt vil ske, det er sket og det som endnu ikke er opfyldt i profetierne, det kan de bruge som pejlemærke for hvad der skal ske i verden og med den kristne kirke. Det giver de kristne håb og sikkerhed, for profetierne fortæller om stor og grusom forfølgelse af de kristne gennem hele den kristne kirkes forskellige tidepoker. Når de kristne kan se at alt er forudsagt og endda får så mange detaljer at de præcis kan se hvor på historiens tidslinie de er, inden Gud afslutter verdens historie, og dermed gør en ende på al lidelse på jorden, så er profetierne et budskab fyldt med håb og glæde og trøst. Profetierne er for de kristne Guds pejlemærker på et oprørt, mørkt hav som siger: ”Bare rolig, Gud bringer os trygt i havn.”

For folk som ikke tror, så er profetierne en af Guds måder at svare igen på deres vantro, for at forudsige 2600 års verdenshistorisk forløb fuldkomment præcist kan kun lade sig gøre hvis profetien enten er falsk – altså skrevet efter de begivenheder som den foregiver at have forudsagt, har fundet sted, eller hvis en alvidende og almægtig Gud har inspireret sine profeter til at skrive dem ned.

Hvis et sekulært menneske som sætter sig grundigt ind i profetierne og overbevises om at de ikke kan være skrevet efter begivenhedene har fundet sted, og at de også passer med de begivenheder som de beskriver, hvad skal det så stille op? Så har Gud fanget dem, og de står overfor et valg i livet. De står i en situation hvor deres verdensbillede er i fare for at krakelere. Der er to muligheder: den ene er at finde de en mental, intellektuel udvej, og det sker oftest ved hjælp af en bortforklaring. Bortforklainger kender vi alle. Den som gør det tror ikke selv på dem, men de virker alligevel. Det er en måde at fjerne ubehagelig ting fra sin samvittighed, så de ikke skal dukke op og plage en hele tiden.

eller de er nødt til at indse der er andre kræfte på spil i verdens historiens udvikling end kun politiske, økonomiske, militære og at udviklingen ikke sker på grund af tilfældigheder men at der er lagt en plan for menneskeheden historie, dens vej gennem historien og dens afslutning, som er nedskrevet som en opskrift eller et blueprint, før planen er udført og tilendebragt.

Bortforklainger er når man forsøger at afvise noget som man godt ved er sandt. Bortforklaringer er når man kan se noget er sandt, men sandheden vil medføre at hele ens verdensbillede bryder sammen, og det skaber et enormt ubehag. Jeg mener kun der er to mulige, gangbare bortforklaringer på profetierne for at undslippe det ubehag det er at skulle aflive hele sit sekulære verdenssyn.

  1. Profetierne er falske, dvs. de er slet ikke profetier, men såkaldt pseudo-profetier, som er nedskrevet efter de begivenheder som de foregiver at at have forudsagt.
  2. Profetierne er skrevet i så generelle vendinger at man kan få dem til at passe på alle slags historiske begivenheder. Dvs uanset hvordan historien udvikler sig så kan man få profetiernes kryptiske symboler til at passe på en hvilken som helst skelsættende historisk begivenhed.
  3. Profetierne forudsiger kun historiske begivenheders indtræffen som alle andre også kan se er på vej til at ske uden at de behøver et specielt, profetisk klarsyn for at kunne regne det ud.
  4. Profetierne ikke er noget specielt kristent eller bibelsk for alle religioner og mystikere har skrevet profetier som helt eller delvist er gået i opfyldelse, og det viser bare, at hvis mange nok skriver alle mulige såkaldte ”profetiske syner” ned, så er der en vis sandsynlighed for at et eller andet af det nok skal gå opfyldelse. Og det bruger religionerne så som påstand for at ”gud har talt specielt og direkte til dem – og ikke til de andre. Så man kan sige at opfyldte profetier bliver noget som religionerne bruger til at fremhæve sig selv som værende mere i direkte kontakt til det guddommelige, end de andre.
  5. Den femte er, at det bare er de kristnes ønsketænking, der får dem til at få alting til at passe med historien men at man ved nærmere eftersyn, kan se at det hele er en collage og et kludetæppe af historiske begivenheder som slet ikke hænger sammen med virkelighedens historiske forløb.

deres guddommelige oprindelse og som ser hvordan de er i overenstemmelse med den sekulære historieskrivning, de anvender profetierne som pejlemærker på rejsen gennem et ofte hårdt liv fyldt med prøvelser, og i et større perspektiv så bruger den kristne kirke dem til at forstå og fatte mod når den er under svær forfølgelse og truet af udryddelse, som det ofte er sket i historiens løb. Profetierne er her en sikkerhed for de kristne for at Gud har kontrol over ”skibet” (kirken) og at det vil blivet ført sikkert i havn uanset hvor oprørt havet er, og det sker ikke ved menneskelig forstand eller styrke men ved guddommelig indgriben.

  og gennem historien, på samme måde som et skib sejler efter pejlemærker på et oprørt hav. Kristne som lever deres liv i lyset af profetierne, som Syvendedags Adventister gør, de

Alt hvad der sker på jorden er et reulMen