Daniel 9, 24-27

Den danske bibel oversætter er misvisende i vers 25, som siger:

Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader.

Dr mangler et “og” og ordene “selv i vanskelige tider” . Den rigtige tekst i vers 26 burde derfor være:

Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger OG 62 uger; den skal det stå genopbygget med torve og gader selv i vanskelige tider.

I Strongs concordance i vers 26 kan man læse de hebræiske or הָעִתִּֽים׃ og וּבְצ֖וֹק, som i King james (og mange andre Bibler( oversættes til “even in troublous times” (selv i vanskelige tider).

Så lad os droppe den danske udgave for netop disse to “små” oversættelsesfejl leder en på vildspor.

24

Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.

70 uger er det samme som 490 dage (70 x 7 dage) og 490 dage og det svarer til 490 år

I Bibelsk profeti gælder en dag for et år. Når dette princip anvendes passer alle tidenheder med de store verdenshistoriske begivenheder som profetierne taler om som gældende “endetiden”. Hvis princippet ikke anvendes, så skulle det som kaldes “endetidsprofeier
490 dag er 490 år.
Så 490 år er tildelt det jødiske folk FØR “the most Holy” skal salves.

Det betyder at der skal gå 490 år inden frelseren skal komme.

Flere spørgsmål melder sig:
1) Fra hvilket årstal skal man begynde at regne de 490 år?
2) Hvis det er Jesus, der er tale om som Mesias, er det så hans først eller andet komme der henvises til? Det kan ikke være hans andet komme for Jesus fortæller selv at tidspunktet for dén begivenhed ikke skal forsøge at fastlægges. og udregnes (“kun Faderen ved det”).

Svaret på det første spørgsmål gives i vers 25: Vid derfor og forstå at fra meldingen om ordren til at gendanne og opbygge Jerusalem og indtil Mesias kommer, er der 7 uger og 62 uger… (min oversættelse efter KJV)

Okay, så nu ved vi at der skal gå 69 uger fra det tidspunkt hvor der udgår en ordre om at gendanne og opbygge Jerusalem. Hvornår kom den ordre og fra hvem? Bibelen fortæller at det var den Medo-Persiske konge Aterxertes, som i år 547 udstedte et dekret med denne tilladelse, så jøderne kunne opbygge deres hovedstad, som lå i ruiner.

Så 69 uger svarer til 69 x 7, dvs 483 dage hvilket svarer til 483 år.

Starttidspunktet er år 457 f. Kr. Læg dertil 483 år, så har vi året for Mesias´ komme.

Fra år 457 f. Kr skal man altså regne 483 år frem. Fra år 457 til 0 er der 457. Men man regner ikke med et år 0, så når man når ned til 0 er det i virkeligheden et 1-tal man er nået til, fordi man går fra år 1 FØR Kristus til år 1. EFTER Kristus. Så fra år 1 skal man altså fortsætte sit regnestykke med de manglende 26 år og når derfor frem til.

År 27 e. Kr.

Hvad skete der i år 27? Ifølge det nye testamente var det præcis det år, Jesus blev salvet (annointed)

Det vil altså sige at profetien er en forudsigelse om det præcise tidspunkt, det år hvor Jesus blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen og derefter trådte frem i offentligheden og begyndte sin tjeneste.

Men hvad forudsiger profetien mere? Den forudsiger at Jesus efter 3,5 skulle blive fjernet uden dom.

25

Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, AND threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.

26

And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.

27

And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.