DU BLIR FØRT BAG LYSET

Læs denne folder og få indblik i de politiske, religiøse og økonomiske kræfter, der bevidst drager nytte af tidens globale kriser, som fx klimaforandring og COVID-19 og bruger dem til at genetablere de samme magtstrukturer, som befolkningerne i Europa var underlagt i Middelalderens før reformationen afslørede det gigantiske bedrag, som manipulerede og adfærdsregulerede millioner af mennesker ved hjælp af indbildte trusler og permanent frygt. Forstå at at bag middelalderens grusomme magtstrukturer lå en samlet fortælling om verden, hvor imaginære spøgelse, truede alle mennesker med bål og brand og evigt helvede, hvis ikke man adlød tidens udvalgte eksperter, som var i elitens tjeneste. Forstå at det er de åndelige efterkommere er denne magtelite, som i generationer har været at genetablere den svundne tids Guldalder, tiden før reformationen, som afslørdede dens bedrag og skabte en gigantiske folkelig frihedsbevægelse i Europa. En bevægelse som Europas folk må forstå står på spil endnu en gang.

Læs hvordan denne elite i generationer har arbejdet på at undergrave vestens demokratier og i vor tid bruger den samme metode som man brugte i Middelalderen til at nå sine mål: Opdigtede ikke eksisterende trusler, virkelige konflikter som man selv har skabt og kontrollerer på begge sider, hvor man tegner et billede af muligheden for at alle mister alt hvad de har kært og ender i lidelse, smerte og død hvis IKKE man retter ind og gør hvad der bliver sagt. Frygten som den drivende kraft.

Når du kender den sande historie om hvad reformationen i 1500-tallet virkelig gik ud på så vil du indse at den magtelite, som dengang mistede mange af sine omfattende privilegier, aldrig slap deres deres medfødte grundfølelse af en gudgiven ret til magtfuldkommenhed og global kontrol. Du vil forstå at et den knækkede magtelite satte et enormt arbejde i gang for at standse reformationen og føre verdens lande, som var i en bevægelse hen imod frie, demokratiske nationer tilbage under fuldkommen kontrol.

I de protestantiske lande som opstod i 1600-tallet kendte denne frygtede plan som eliten var drevet af og som den umuligt kunne give afkald på fordi den var selve elitens DNA. Det var dens grundidentitet, dens gudgivne kald, som den aldrig kunne slippe, uanset hvilket århundrede og hvilken kultur eller tidsånd som herskede. I de lande som løsrev sig middealderens magtelite gav man dette ambitiøse projekt navnet “modreformationen”, og dette projet har aldrig ophørt.

I dag er dens mål næsten nået: Genskabelsen af en magtstruktur hvor bedraget og vildførte befolkninger, frivilligt tilslutter sig dens tanker og ideer om verden og arbejder med på at indføre en magtstruktur som betyder enden på deres egen frihed

Fordi de tidligere protestantiske lande ikke længere kender denne elites eksistens, selv om den er velbeskrevet i historiebøgerne, og derfor heller ikke kender dens planer, som den aldrig har sluppet, om afviklingen af den frie verden, og genetableringen af den magtstruktur som den anser for fuldkommen og dikteret af Gud…..

Man havde over tid konstrueret et gigantisk mentalt, filosofisk, videnskabeligt og religiøst bygningsværk af løgn og bedrag – en fortælling om verden, som var løgn men som rummede præcis så meget sandhed at løgnen blev slugt og masserne kunne holdes fanget i deres egne tanker om verden og deres livs skæbne.

Akkurat samme mønster er taget i brug i vor tid. En moderne fortælling om globale trusler. Frygt


systematisk brugte løgne og manipulation til at føre millioner af mennesker bag lyset ved hjælp af virkeligt og falske trusselsbilleder, som konstant frygt-propaganda blev fastholdt og adfærdsreguleret.

FORSTÅ SANDHEDEN BAG PROPAGANDALØGNEN OM TIDENS KRISER: CORONA, ISIS-TERROR, MASSEOVERVÅGNING, FLYGTNINGE SOM STRØMMER IND OVER EUROPA, , KLIMAFORANDRINGER, VACCINE PANDEMI

Lige nu er statsmagterne i gang med at gennemføre sidste del af en lang process, som i generationer har gået ud på – skrift for skridt – at føre den vestlige verdens demokratiske ledere bag lyset, så de af egen fri vilje gennemtvinger genindførelsen af den samme slags magt- og kontrolstruktur, som Europas befolkninger var underlagt i middelalderen før reformationen. I 1500-tallet blev denne magtstrukturs løgne og manipulationer afsløret, så millioner af mennesker fik mod til at gå imod systeme på trods af trusler om fængsel og død. Europas befolkninger løsrev sig fra århundreders og nægtede underlægge sig løgnens diktatur.

Europa og USA og resten af verden er på vej mod en katastrofal magtstruktur, af samme art som kontrollerede middelalderens Europa. Genskabelsen af et mentalt, åndeligt og politisk system, som befolkningerne selv arbejder med på og for sent opdager at de igen er blevet ført bag lyset af samme slags mennesker som i gennem hele historien har set ned på almindelige mennesker og som hader tanken om individuel frihed. Den samme politiske, økonomiske og religiøse elite som i tidligere tider nød godt af middelalderens magtstruktur, har aldrig sluppet ideen om genskabelsen af det som for dem var “gode tider” – et en lille ultra-rig overklasse i et feudalt system af undersåtter.

Sådan et system kan KUN genskabes ved bedrag, hvor befolkningerne selv arbejder med på planen, for hvis folk vidste hvad enderesultatet ville blive ville de som under reformationen gøre oprør og ingen magt ville kunne standse dem.

“NU ER DET NOK!”


Læs denne folder og få et begyndende indblik i hvad tidens politiske, økonomiske, sociale og religiøse kriser virkelig går ud på. Nemlig at udnytte kriserne til at indføre verdens første globale diktatur. Forstå hvordan verdens befolkninger bliver ført bag lyset af en magtelite som i generationer har arbejdet for at afvikle de demokratiske nationers eksistensgrundlag, undergrave individuel frihed, og hvordan de både bruger sande og fabrikerede falske kriser som de massepropaganderer som “globale trusler” for at få alle mennesker til at frygte, hade og gå i takt.

Forstå hvorfor denne magtelite i generationer har haft som mål at føre hele verden tilbage til en for dem glorværdig tidsperiode – tiden før reformationen. Reformationen knuste denne magtelites guldalder: Et Europa regeret af en politisk og økonomisk elite, som nød godt af en religiøs overbygning, som fungerede langt bedre som kontrol-middel end rå, brutal magt.

Læs hvordan akkurat de samme psykologiske mekanismer, som blev anvendt i middelalderen, nu igen anvendes til at introducere et magtsystem som hele verden frivilligt tilslutter sig og først for sent opdager at det er et gigantisk diktatur de selv skal flytte være borgere i, som de byggede med på.
Overalt i den vestlige verdens demokratiske lande, er statsmagterne lige nu i gang med at gennemføre sidste del af en lang process, som i generationer har gået ud på – skrift for skridt – at føre den vestlige verden tilbage til samme slags magt- og kontrolstruktur, som Europas befolkninger var underlagt i middelalderen. I 1500-tallet blev magtstrukturens løgne og manipulationer afsløret, så millioner af mennesker fik mod gå imod systemet. På trods af trusler om fængsel og død, sagde Europas befolkninger “NU ER DET NOK!”

Den vestlige verden er via bedrag og manipulation ved at blive ført ind i den samme form for bedrag, af de mennesker som i generationer har stræbt efter at føre Europa og den såkaldt frie verden tilbage til en tid, som for dem var langt, langt bedre og mere lukrativ.

Via flyers og pamfletter som blev spredt ud blandt befolkningerne afslørede reformatorerne i 1500-tallet hvordan Europas befolkninger var blevet ført bag lyset af statsmagterne som alle var underlagt Roms religiøse kontrol. På baggrund den information, som blev spredt for hurtigt til at statsmagterne kunne nå at standse den, skabte Reformationen den største folkelige frihedbevægelse som Europa nogensinde har set. Folks øjne blev åbnet og nu nægtede de pludselig at tro på de løgne og ideer som de selv havde forsvaret og frygtet at gå imod, fordi systemet i havde konstrueret et gigantisk konstruktion af løgne og manipulationer, som var i stand til at adfærdskontrollere millioner af mennesker.


I dag er den vestlige verden knusende tæt på at blive ført ind i samme form for magtstruktur. Læs derfor denne

før reformationen afslørede den og skabte et sandt folkeoprør imod den


Det var en verden som var styret på samme måde som i dag med en påstået trussel, som kunne ramme alle, hvis ikke man adlød og fulgte tidens eksperter (præsteskabts og dets væld af eksperter). Man skabte en permanent frygt, som var så integreret en del af samfundslivet og det enkelte menneskes liv, at man slet ikke lagde mærke til at det var denne frygt der lå til grund for al adfærd. Frygten mærkes kun i den periode hvor en trussel er ny og fremmed. Når den bliver permanent, går livet videre og mennesket tilpasser sig de nye vilkår og stiller ikke længere spørgsmål ved om det hele bygger på sandhed eller løgn. Man lever bare med det og retter ind. Sådan er det i vor tid. Vi lever midt i en overgangsperiode på vejen frem mod dikaturet. Det er derfor vi mærker det så kraftigt. Det er fremmed for os at vores frihed indrages. Tilstanden er endnu ikke blevet permanent, men når den er blevet det, så vil vi som søvngængere, adlyde og makke ret.

Hvis du tror at livet snart vender tilbage til tiden før corona, så tro venligst om. Jeg skal give dig mine argumenter for hvorfor ikke bare Danmark, men hele den vestlige verden, er inde i en glidebane på vej mod en tilstand meget lig den som holdt Europas befolkninger i et jerngreb i perioden før reformationen. En permanent tilstand som aldrig mere vil ophøre så længe verden består. Verden er forandret for altid. Hvad reformationen mirakuløst fik sat en stopper for og som førte til fremkomsten af frie, demokratiske nationer, er af reformationens værste fjender, jesuiterordenen og dens tusindvis af organisationer verden over, blevet vendt, og en bevægelse tilbage til udgangspunktet er snart succesfuldt bragt til ende.


En verden hvor folk var adfærdsregulerede på samme måde som alle er på vej til at blive i dag. En verden hvor kun en lille eksklusiv, priviligeret gruppe kan fortsætte med at leve i sus og dus og rejse hvorhen de vil i privatflyt til deres egne øer og nyde livet som de plejer. En verden hvor du og jeg skal overvåges helt ned i den mindste detalje fordi det at være “kriminel” bliver at tænke frie tanker, tanker som er i modstrid med systemet. kriminel bliver at ytre relevant, evidensbaseret kritik. krimiel bliver at forsamles og snakke om alternativer til det globale samfundssystem som skal trækkes ned over hovedet på os. Snart er vi alle potentielle kriminelle. Du bliver betragtet som “verbalt voldelig”, hvis du kritiserer magten. Den verden vi er lige på trapperne til at få trukket ned over os, har været længe undervejs. I denne folder skal den afsløres! Men fordi den udspringer langt tilbage i tiden er det nødvendigt at du får den sande historiske indblik og ikke den børnehaveforsimplede, manipulerede udgave som vi fik i folkeskolen, og som i en udvidet version – men blot mere løgnagtig – bliver serveret i gymnasier og på universitetet.
Reformationen var et folkeoprør der spredte sig som en steppebrand i tørt græs ud over hele Europa imod en gigantisk overmagt, som havde formået at føre alle Europas konger og befolkninger bag lyset, ved hjælp af manipulation og bedrag. Reformatorerne afslørede dette bedrag og det endte med at pavedømmets politiske magt for en tid blev kappet. Men lige siden har denne magts repræsentanter med succes arbejdet i alle lande og indenfor alle samfundsinstitutioner – delvist åbenlyst og delvist i det skjulte – på at fører hele verden tilbage ind under en lignende model som den der fungerede som adfærdsregulerende mekanisme i Europa før reformationen.


Denne gruppe er de absolut rigeste. Dem som ejer deres egen ø, dem som har huse flere steder i verden. Dem som man siger er nødt til at rejse rundt, fordi det er dem som er toppen af poppen, de mest magtfulde, dem som skal lave en ny samfundsorden, så vi kan redde verden.

De fleste af vores politikere som er med i denne afviklingsprocess af de frie nationer og med til at indføre totalitaristiske love og principper (som fortsat kaldes for demokrati), hvor alt og alle skal overvåges, de gør det i den bedste mening, fordi de selv er ført bag lyset. De får råd og vejledning fra internationale organisationer og tænketankes eksperter, som lægger planerne for hele verden og som verdens ledere lytter til. Og afviklingen af friheden sker med uafbrudt henvisning til vores allesammens sikkerhed og sundhed og ikke mindst til genoprettelsen af klodens balance inden dens økosystem ellers kollapser og så er det ude med os alle sammen. Dommedagsprofetier benyttes ivrigt af vor tids præsteskab – videnskabs-mænd og -kvinder. Vi føres mod målet ved hjælp af indgydelse af frygt som præsteskabets villige talerør, nyhedsmedierne, tordner ind over os 24 timer i døgnet. Og det er altsammen totalt styret og fylder os med en løgn der er lige som effektiv og omfattende som den løgn hele Europa var indhyllet i da middelalderens pavedømme kontrollerede statsledere, datidens videnskabelige eksperter, de gejstelige som hver især havde en fælles interesse i at adfærdskontrollere og fastholde folket i en feudal, slavelignende tilstand af frygt. I denne folder vil du se hvordan de samme kræfter som middelalderens pavedømme brugte til at adfærdskontrollere befolkningerne i Europa er blevet genetableret og snart vil blive foldet ud i sin endelige form.

Men hvis du læser denne folder vil du indse at det er en proces der er styret af en international elite som i generationer har haft som mål at genskabe den samme slags magtstruktur, som så succesfuldt holdt de europæiske befolkninger fastlåst i et ganske bestemt adfærdsmønster i over 1000 år uden at de gjorde oprør. I over 1000 år formåede dette fantastiske magtsystem at undertrykke millioner af mennesker fordi de benyttede en bestemt taktik hvor alle var manipuleret ved hjælp af frygt. Det er den samme psykologiske taktik der benyttes i dag. I vor tid kan man ikke benytte truslen om at havne i skærsilden for de fleste mordene menneske ville bare ryste på skuldrene. Nej, i dag benyttes en frygt alle kan forholde sig til: Klimaforandringer. Det er dig og mig som lever et “ugudelige” liv. Vi er klimasyndere og nu skal vi betale tilbage ved at leve et nøjsomt liv, hvor hver en handling vi foretager os skal målet og vejes på “klima-vægten”. Hvad er dit CO2-aftryk? Har du været en klimasynder som skal betale aflad?

Det er den samme metode, der er blevet anvendt igennem hele verdenshistorien til at indføre totalitære magtstrukturer og til at få banket en befolkning på plads. Hver gang et totalitaristisk styre har etableret sig, så har man magthaverne enten peget på eller selv opfundet en ydre trussel, og så har man ellers sat samfundet i en form for undtagelsestilstand samtidig med at man har kørt et ufatteligt effektivt propaaganda-program af på befolkningen for at få dem totalt adfærdsreguleret til at gå i takt efter alt hvad der bliver sagt. Det er den process alle befolkningern i verden er i gang med. Alle får det samme hundhalsbånd krænget ned omkring halsen og så sat i en hundsnor. Man passificeerer og hidser op på samme tid. Man bringer befolkningerne ind i en permanent tilstand af både frygt og had. Man får dem så vidt muligt til at handle som en flok lemminge og gøre det samme – uanset om man er enig eller kan så fornuften i det. Samtidig spiller man på de tangenter der handler om hensyn, sammenhold, næstekærlighed. Dette er opskriften på indførelse af orwellske, totalitærmagters opståen.

I Orwells roman 1984, var det en falsk, opdigtet fjende, som man kværnede ned over befolkningen, som en farlig fjende. Hvis du hænger på vil du opdage at den kolde krig fra 1950-1990 var én lang propagandakampagne mod en ikke-eksisterende fjende. WHAT? Ja, vent og se og læs videre. Det var løgn fra ende til anden. Kommunismen i Rusland blev opfundet, planlagt, finansieret og fra start til slut i vesten og den blev indført i Rusland med vestlig assistance og hele den kommunistiske industri blev skabt af vestlige fabrikker! Ikke så meget som en lommeregner blev skabt af Rusland selv. ALT kom fra vesten, også samtidig med at vi blev bildt ind at hele verden var en hårdsbredde fra at ende i en altødelæggende atomkrig mellem USA og Sovjetunionen. Hele den russiske produktio af kernevåben var muliggjort udelukkende på grund af vestligt knowhow, maskiner til fremstilling fra vesten. Alt sammen med de vestlige statsmagters vidende. Og nej, det skete ikke fordi korrupte private virksomheder i vesten kun tænkte på profit og derfor solgte knowhow og teknologi og maskiner til kommunisterne. Stater, regeringer, efterretningstjenester, private virksomheder og den financielle verden, samarbejdede. Men til hvilken formål?

Der er en international politisk-religiøs bevægelse som i flere generationer har arbejdet på at føre alle verdens lande ind i en ny verdensorden, hvor nationalstaternes selvbestemmelse, og de frie landes demokratier skal undergraves. Det er ondskabsfulde mennesker, men de ser sig selv om som befriere. De mener at det frie mennesker er farligt for verden for det frie menneske er ondt og af natur er voldeligt. Derfor må man kontrollere verdens mennesker, for deres egen skyld. Man må fører dem gennem livet med det de kalder ”nessesary illusions”. Altså det er nødvendigt at skabe en forsimplet fortælling om verden, fordi sandheden kan vi slet ikke administrere. At de fører hele verden bag lyset er ikke fordi de er onde (set med deres egne øjne) medn fordi menneskeheden har det langt bedre hvis det er styret ovenfra af dem som har større indsigt. Mennesket vil ikke sit eget bedste, tænker de.

Hvem er de, spørger du. Udspringet, kilden til denne teori og tankegang er gammel. Den har været i spil hele vejen op gennem middelalderens Europa da den katolske kirke, eller pavedømmet havde kontrollen. Og det er den samme tankegang som siden pavedømmets fald har forsøgt at genetablere sig i de politiske systemer. I middelalderne var det tanken at mennesket ikke havde forstand eller indsigt og at det skulle ledes. Det blev ledt gennem frygt – permanent frygt. Alle ting som hændte et menneske i dets liv blev sat ind i den fortælling, som kirken havde formet: Enten er du på vej til helvede eller – hvis du adlyder KIRKEN og paven og pavens gejstilige og fyrsterne og kongerne som var under kirkens kontrol, SÅ er du på vej til himmelen…men KUN hvis du betaler penge.

Det samme system er i operation i vor tid. I dag bruger man ikke Gud, fanden og helvede som trusselsbilleder til at adfærdsregulere og få folk til at makke ret og betale. Nej, man bruger ”klimatruslen” og pandemitruslen. I dag bruger man nutidens videnskabsmænd som vor tids præsteskab og orakler. Vi har ikke en jordisk chance for at kunne tjekke om de har ret. Det havde den almene borger heller ikke i middelalderne. Man kunne ikke læse, der var ingen internet og det var forbundet med risiko for at miste livet at studere Bibelen og komme frem til en anden tolkning end kirkens lære. Og det var så lige det der alligevel skete, da Luther fik fat i en Bibel. Wouuu, det som kirken sagde der stod, det stod der slet ikke. Paven, som påberåbte sig sin påståede gudgivnemagt med henvisning til Bibelen, havde ført hele verden bag lyset. Der fandtes ikke belæg for hans påstande. Hele ideen om skærsilden – totalt fraværende i Bibelen. Ideen om at hvis ikke du betaler til paven, så ryger du i helvede – totalt fake news. Ideen om at du ikke kan frelses medmindre du adlyder pavens og kirkens regler og at det er paven der har magten til at tilgive synd – nul underbygning i Bibelen. Alt sammen bare et gigantisk bedrageri af Europas stakkelse, undertrykte befolkninger.

I dag er vi i samme båd. Europas, Vestens befolkninger fører bag lyset, men præsteskabet hedder videnskabsmænd- og damer. De benytter på ingen måde videnskabelig metode længere. De sidder med mere eller mindre ouverskuelige, abstragte modeller over verdens klima, hvor utallige kollonner og parametrer fyldes med tal, som de måler her og der og alle vegne. Hvis et resultat ikke passer, så ændre en promille i en kollonne og denne forandring multiplicerer sig selv så man får de tal man ønsker. Det er umuligt at verificere eller falcificere deres beregninger. De ANTAGER det ene og det andet og ud fra antagelserne finder de tal og målinger – som isoleret set kan være fuldkommen sande – men enderesultatet løgn.

Sådan føres vi vild. Hvorfor kan jeg med sikkerhed sige at det er løgn? Fordi de magter som står bag er bedragere og folkeforførere. Det er den samme bande som har bedraget hele Europa, og USA under den kolde krig. Vor tids klimabedrag er en fortsættelse af det bedrag man førte nationerne ind i under den kolde krig. En process som skal lede hen til en afslutning på de frie nationer, med det formål at indføre en genetablering af præcis den samme slags magtsystem som pavedømmet

Det er en genresning af ROMS magt vi er midt i. Det er en globalt pavedømme, hvor de samme ”åndelige” elementer er på spil som den gang. Det religiøse islæt er denne gang skræddersyet til verdslige ikke-religiøse mennesker, for det at være fanatisk troende intet har med etablerede religioner at gøre (kristendom, Islam, hinuisme etc) Religiøs fanatisme er noget iboende i menneskets natur der udspringer af onde menneskers evne til at manipulere og få ophidset befolkninger uanset om de kalder sig religiøse eller ej. Man får verden til at gå i takt, til at bøje sig og ikke mindst til at FRYGTE og at HADE. Hade dem som taler imod og forsøger at afsløre bedraget.

. De har arbejdet i generationer på dette projekt og de blev afsløret for længe siden. Men

For er der noget bedre til at samle et folk, som ellers normalt ikke er enige om særligt meget, end en fælles ydre fjende? Nej. Og hvor det i tidligere tidere var propaganda som gik ud på at samle en nation – altså stærkt nationalistisk propaganda – så er tidsånden i dag at nationalstaterne har udspillet deres rolle i verden. Så derfor ser vi en tiltagende og gradvist mere og mere tydelig propaganda, som går ud på at vende vores tankegang til ikke at tænke i dit eget lands ve og vel men tænke større, tænke globalt. Du skal lære at tænke hele verden som én sammenhængende statsmagt. Og den eneste måde man kan få alle mennesker til at gå med på den ide, er KUN hvis man kan få alle mennesker til tydeligt at se hvordan de nationale magtstrukturer igen og igen er med til både at SKABE konflikter og med til at FORHINDRE løsninger på globale problemer.

At nationalstaterne er skyld i konflikter og krige er tydeligt, siger man. Se bare hvordan langt de fleste krige der er blevet udkæmpet i historien har være fordi en nation har rejst sig imod en anden nation og har invaderet den. Det gælder både for oltidens store krige men tænk også bare på 2. Verdenskrig. Den traditionelt accepterede version af historien om anden verdenskrig, som jeg i parentes bemærket, tror er en løgnhistorie, så var det den tyske nation, som blev vildledt og manipuleret af den nazistiske propagandamaskine, til at se sig selv som en stor nation, der skulle ekspandere. I øvrigt brugte også Hitler det trick at skabe et ydre fjendebillede for at samle den tyske nation. I første omgang var det kommunisterne der var fjenden. Om det er sandt eller ej, ved jeg ikke, men det siges at Hitlers stab selv påsatte en brand af Rigsdagen og gav kommunisterne skylden. På den måde skabte man et had kommunisterne, og var nu parate til forfølgelse og invasion af Polen. Der er masser af fortilfælde i historien på at den siddende magt selv har stået bag terrorangreb i samfundet, som man så er gået ud til befolkningen og har fundet en syndebuk – muslimerne, de kristne, kommunisterne, ja lige meget hvem. Og så har man indført undtagelsestilstande og brugt krisen til at indføre restriktioner og love og fået mænd hidset op så de gik i krig mod en en befolkningsgruppe og et land, som ingenting havde gjort. Man kalder denne strategi for ”false flag”. Det kommer fra det at man normalt, når man går i krig både uniformer og bannerere som viser hvem man tilhører. Men hvis man forklæder sig som fjenden og udfører et terrerangreb, så kan man få hele befolkningen hidset op og gå i krig. Det er manipulation på højeste plan.

Og sådan opererede den amerikanske efterretningstjeneste CIA under hele den kolde krig fra 1950´erne og fremefter. Land efter land blev bevidste fejlagtigt beskyldt for at være faldet i hænderne på den farlige kommunisme. Og bare man nævnte ordet kommunisme, så var rejste hårerne sig på folk, for medierne havde banket ind i folks hoveder at russerne stod klar til hvert øjeblik det skulle være, at invadere Europa.

Et eksempel (ud af utallige) var Iran i 1953. Den siddende – og læg mærke til DEMOKRARISKE – premiereminister, Mohammed Mossadegh var dødtræt af af at det ikke var Irans egne folk der havde retten til at bore på deres egne oliefelter, og de havde heller ikke ejendomsretten til olien. Storbritanien sad på det hele. Det iranske folk levede som et af verdens fattigste lande selv om de ejede en enorm guldgrube i form af råolie i massevis. CIA spredte propaganda i hele Vesten om at Irans var på vej mod kommunisme, og Mossadegh blev latterliggjort og hængt ud i vestlige medier og kaldt ”kommunist”. Det var løgn alt sammen.

Hvorfor fortæller jeg dig det her? Er det bare for at lære dig lidt historie? Både ja og nej. Jeg har et mål med at fortælle dig hvad der er sket i historien og afsløre for dig hvordan befolkningerne gennem hele historiens løb – også i Europa helt op til vor tid – er blevet ført bag lyset og bedraget, så det driver. Bedraget af de hemmelige og semi-hemmelige magtstrukturer som trækker i trådene bag i kulisserne og som ejer de store nyhedsmedier og som kontrollerer CIA og den politiske top uanset om det er venstre – eller højre-partier.

Du kan sikkert se en parallel til corona og klima og terror som globale problemer der bliver 24 timer i døgnet bliver pløjet og masseret ind i vores bevidsthed som noget vi skal se på som en ufatteligt faaaaarlig trussel mod hele menneskeheden. Enhver kritsisk røst der forsøger at forklarer tingenene fra en anden vinkel bankes straks til jorden af mainstreammedierne og bliver udskreget til at være ”fake news”, falsk information, farlig viden som kan skade befolkningens sikkerhed og sundhed osv sov.

Fx buldrer ideen om menneskeskabt klimaforandring fremad som et buldrende ustoppeligt tog. Hele verdens skal laves om. En helt ny global politisk og økonomisk struktur skal skabes, for – som sagt – nationalstaternes tid er forbi; de har vist igen og igen at det er dem som har skabt mange af problemerne.

Et andet buldrende lyntog er corona – pandemier i det hele taget. Et relativt nyt fænomen, det at HELE jorden pludselig er i fare, og bilde dem ind at det er nødvendigt at indføre en masse love og regler, som indskrænker den personlige frihed. Folkene skræmmes fra vid og sans så de accepterer at man giver verdens hundehalsånd i form af digital kontrol, forsamlingsforbud, lukning af private virksomheder, så folks frihed og forsørgelsesmuligheder fjernes. Man river gulvtæppet væk under millioner af mennesker og resultatet vil blive at samfund efter samfund rammes af krisetilstande, som sandsynligvis fører til mere vold, terror, stress, selvmord, depression. Men jo mere kaos der kommer jo mere vil staterne da stramme hundehalsbåndet og af NØDVENDIGHED sætte militær ind, slukke for folks varme vand, tvangsisolere, tvangsvaccinere, osv. Alt sammen vil blive gjort med henvisning til statsmagtens store kærlighed til folket. Staten ELSKER de gamle, ikke sandt? Nej, for i årtier er de gamle blevet mere og mere glemt og ført ind umenneskelige vilkår – både på plejehjem og i hjemmeplejen. Jeg ved det for jeg har som SOSU-hjælper set det med mine egne øjne. De ansatte hjælpere er blevet pisket til at udføre mere og mere mekaniske lynbesøg. Alt er blevet mere og mere topstyre og forsøget på at rationalisere strukturen er maden blevet elendig. Der er ikke mere sat tid af til indkøb. Nej, værsgo fru Jensen, her er din vakuumpakkede, plastikbakke med mad. Behøver jeg servere den på en tallerken? Det smager jo lige godt hvis du bare æder direkte af plastikbakken, ikk? Jeg må smutte. Men fru Jensen ville gerne en tur på toilettet, inden hun skulle spise, men bip, bip, der er ikke afsat mere tid, farveeeeel, fru Jensen, vi ses kl 13, så kyler jeg dig lige op i seng, ruller en ble på dig – for din skyld – selvfølgelig, og giver dig en antidepressiv pille, for din skyld selvfølgelig, fordi du er ensom, ulykkelig og efterladt som fange i et umenneskeliggjort, mekaniseret, totalt gnidningsløst samfund hvo det hele kører på skinner: ALLE sidder ved hver sin computer og GLOR tomt ind i skærmen og ser et elendigt tv-program. WAKE UP! Du er blevet konditioneret. Du er langsom blevet VÆNNET til at livet er at du, så snart du bliver voksen, så skal du arbejde og få børn. Men du skal IKKE tage dig af dine børn selv. Nej, for du skal arbejde. Og du skal IKKE tage dig af din familie, din mor og far som har givet deres liv for dig. Det skete i tre tempi: Først gik mor hjemme og passede sine børn. Men nej! Det var undertrykkende. Så kom hun ud på arbejdsmarkedet og her skulle hun FRIGØRE sig selv. Hvilket betyder at søge magt og blive lige så afstumpet og egoitsiek som de fleste mænd der stræber efter magten er NØDT til at blive. Så det som kvinden opnåede ved at give afkald på verdens mest indflydelsesrige position – nemlig den rolle at forme et liv fra begyndelsen – det var at blive mere kold, afstumpet, hårdhjertet. Så ligestillingen fungerede fint. Kvinden blev kold. Hun forlod barnet og blev hårdhjertet. Og når det bare sker igen og igen og igen og når alle gør det, så bliver man så afstumpet at man ikke længere kan mærke andet end et stik i hjertet, fordi NORMEN er at alle er kolde. Og næste generation var at nu kom der en generation af kvinder til som aldrig havde gået hjemme hos deres mor, og nu skulle de til at have børn. Det helt naturlige var nu at børn ikke skulle gå hjemme. Nej, det ville ligefrem skade dem. De ville blive asociale. Så kvinderne kunne med glæde gå med til at børnene skulle endnu tidligere væk fra dem, for når sandheden skal frem, så havde disse kvinder allerede fået nok efter en barsel. De trængte til at komme ud i det virkelige liv – væk fra barnet. Pyha, det er hårdt at være mor, for mor er ikke vant til det og aner slet ikke hvordan man tager sig af det, for der er ingen erfarne kvinder længere. Den erfarne husmor er en uddød race, og ja- mange siger sikkert ”heldigvis”, for en husmor er pr. definition undertrykt.


Samtidig med at vi skal have en vaccine for at modstå virus, så tillader statsmagterne, sundhedseksperterne og lægerne at befolkningerne lever af fødevare som er pumpet fulde af kemi, transfedt og former for teknologisk manipulerede og bearbejdede råvarer, som alle sammen svækker vores immunforsvar, skader vores legemer, skaber psykiske lidelser og overbelaster hospitalerne med en konstant bølge af syge mennesker på grund af en skadelig livsstil. En livsstil som statsmagterne støtter. Men der tales ikke ét ord det.

Ikke et ord om at forbyde et sundhedsskadelige fødevare, røg, alkohol, kemi og som alternativ vende tilbage til en sundhedsskabende revolution med en helt anden samfundsstruktur med føde baseret på hele, fuldkornsprodukter uden kemi, lokalt producerede gennem smålandbrug og små lokale fødevareproducenter. Altså UD med alle de gigantiske landbrug som ejer 80% af Danmarks jorde som de ødelægger ved deres produktionsform til at gro foder til svineproduktion. UD med alle junkfood-kæder, sodavands- og ølbryggerier. Ud med de gigantiske fødevarefabrikker som smadrer os med transfedt, sukker, sminkede lig og kemi i maden. Ud med hvidt brød. Ud med mælkeprodukter medmindre det er produceret lokalt, uden antibiotika, og forarbejdet nænsomt på lokale mejerier.

Regeringen snakker ikke om en sådan slags samfundsforandring, hvor der pludselig vil opstå et væld af småindustrier med lokale fødevareproducenter. Tænk hvis danskerne skulle ernæres sådan, så ville der være plads til tusindvis af selvstændige erhverv. Det ville skabe stolte danskere, som kunne fremvise lokale specialiteter, som var til at købe for penge, fordi udbud og efterspørgsel ville regulere sig når alle de forfærdelige fabrikker blev bortvist for evigt.

Men nej. Det er ikke der politikerne retter søgelyset imod når de skal “redde” os. I stedet for at indse at de moderne vestlige kulturer er topstyret af gigantiske virksomheders næsten monopol-agtige kontrol, som udnyttes til gennemføre den totale endlösung – et totalangreb mod alle menneskers sundhed og livskraft – så vender de deres blikke mod nogle af verdens største virksomheder for redde os: Medicinalindustrien som skal gives os en vaccine.

. Nej, så hellere fortsætte med at støtte samfundets mest sundhedsnedbrydende virksomheder. Nævn ikke med ét ord, at det er dem som er skyld i at hele befolkninger tvinges i knæ, fordi deres tarmsystemer ikke kan fordøje alle disse mærklige partikler, transfedtsyre, raffinerede produkter, sammen med en kemis cocktail af hormonforstyrrende stoffer.