HISTORIEN OM AFSLUTNINGEN PÅ VERDENSHISTORIEN

Dette er den frygtelige historie om hvordan truslen fra pandemier som coronavirus, klimaforandringer, geopolitiske magtkampe, økonomiske kriser samlet set vil accelerer en process frem imod en total afvikling af de vestlige demokratier og indførelsen af et verdensomspændende, kollektivistisk teknokrati med stærke religiøse overtoner. Et globalt styre som lover os genoprettelsen af fred, sikkerhed, sundhed, lov og orden, hvis vi er villige til at give afkald på vores frihed. Det er historien om hvordan verdens befolkninger gradvist bliver bevæget fra nationernes modstand til et rungende ja til denne process.

Det er historien om hvordan de demokratiske landes befolkninger er blevet manipuleret til at tro på nødvendigheden af at give afkald på deres dyrtkøbte, inviduelle frihedsrettigheder og fundamentale principper som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed fordi det er disse værdier der har ledt verden ud i kaos. Historien om det globale kaos er fejlagtigt vinklet således at alt det som i virkeligheden er blevet skabt og indført UDENOM demokratiske processer og påstås at være “opstået af sig selv” på grund af markedskræfternes frie spil, og at det er disse frie kræfters spil der er ført til overforbrug, misbrug af jordkloden, grådighed, krig, forurening, død. Men sandheden er en helt, helt anden! Alt dette er ikke et resultat af “markedskræfters frie spil”, men resultatet af et gigantisk manipulationsapparat, der skridt for skridt, har bevidst har tilstræbt at føre nationernes befolkninger ind i en nøje planlagt kulturel kontekst.

Det er historien om hvordan magtfulde politiske og religiøse kræfter i tæt samarbejde har udviklet teorier og strategier om hvordan alle verdens lande nødvendigvis må bringes ind under én samlet, global styreform fordi, som de har sagt og skrevet, at en sådan styreform er den eneste måde hvorpå “Guds rige på jorden kan oprettes”. I denne pamflet får du chokerende indsigt i (med citater) hvordan verdens mest magtfulde mænd i moderne tid har været motiveret af religiøse motiver som de har dækket over med politiske og humanistiske vendinger for ikke at vække en a-religiøs verdens modstand. Det er historien om hvordan politikeres religiøse motiver nedtonet og hvordan deres religiøst sprogbrug er blevet omformet til et humanistiske termer, så målet – indførelsen af et globalt “gudestyre”, kunne skride fremad mod målet uden at vække opsigt og modtand.

Det er historien om og afsløringen af hvordan verdens mest magtfulde politikere i bag deres politiske facade i virkeligeheden er religiøst inspirererede og motiveret af en totalt misforstået bibelsk teori om oprettelsen af et globalt teokratisk verdens-regering – populært sagt et “gudestyre”. Det er samtidig historien om hvem disse politiske kræfter peger på som det eneste værdige åndelige overhoved for hele verden.
har ført hele den vestlige verden bag lyset under den kolde krig fra 1945-1990 og brugt den påståede trussel fra kommunismens til at forhindre hele den tredie verdens lande i en friheds- og demokratiseringsprocess og har indsat pro-amerikanske diktatorer under vestlig kontrol og brugt disse lande som produktionsfacilities under slavelignende vilkår til at hooke hele den vestlige verden op på et gigantisk forbrugscirkus.

Det er historien om hvordan dette system

Det er historien om hvordan dette enorme skifte i verdens nationer har ligget klar som en politisk, ideologisk ide i mange generationer, men at de rette omstændigheder først måtte indtræffe så det kunne realiseres.

Det er historien om hvordan de vestlige demokratiske lande er blevet ført bag lyset ved hjælp af kunstigt skabte kriser for at fremelske en tilstand af permanent frygt som basis for politisk og økonomisk forandring der gradvist overdrager nationernes selvbestemmelse til overnationale sammenslutninger.

Det er den sande historie om EUs oprindelse og afsløringen af hvordan formålet med

med dets helt fra begyndelsen blev holdt skjult formål er sådan en organisation

Hele dette omfattende politiske og kulturelle skifte vil ske på en sådan måde at befolkningerne i alle verdens lande frivilligt accepterer det, fordi de overbevises om at dette er den eneste måde hvorpå vi kan undgå det totale sammenbrud, globalt økonomisk, politisk og sundhedsmæssigt kaos samt at økosystemet kollaps.

Demokratiske og parlamentariske processer vil i disse globale krisetider komme til at fremstå som magtesløse og nationernes demokratiske regeringer vil fremstå som beslutningssvage og handlingslammede. Det vil blive indlysende for næsten alle at hvis jordklodens enorme problemer ikke skal ende med at føre verden ind i totalt kollaps så må verdens første, globale regeringssystem etableres – et system der har mere til fælles med despotisme, fascisme, tyranni og diktatur end med frihed og demokrati.

Og verdens befolkninger vil på grund af manglende indsigt og sand information om de politiske og økonomiske organisationer, der i mange årtier har arbejdet støt og roligt fremad mod indførelsen af netop sådan et globalt politisk system, vil kræve indførelsen af præcis hvad forberedt.

De kommercielle nyhedsmedier, som ellers går under navnet “demokratiets vogtere”, kommer til at spille en afgørende rolle i at fremskynde hele denne process frem mod den totale afvikling af demokratiernes mest dyrekøbte og fundamentale værdier, fordi frygtskabende overskrifter fungerer som massiv propaganda der slipper kræfter løs som gør folk let påvirkelige overfor politisk manipulerende floskler, forenklede forklaringer, og eksperters videnskabelige argumenter for at der ikke er andre mulige løsninger.

Medierne støber populistiske, letforståelige, men forenklede forklaringer og fordi folk ikke kan gennemskue hvad der ligger bag de enorme og komplicerede kræfter der er kommet i spil, så ligger det dybt forankret i den menneskelige natur at det giver køb på dets mest fundamentale frihedsprincipper i håbet om at det som stærke mænd og kvinder lover os – nemlig genindførelsen af lov og orden, tryghed og sikkerhed og fri adgang til mad og sundhed – vil ske, hvis vi blot adlyder og følger med.

Af mangel på reel indsigt i hvad der foregår bag i kulisserne vil befolkninger i alle lande følge med og ligefrem kræve indførelsen af en ny politisk og økonomisk verdensorden, for de bliver lovet dette er den eneste måde hvorpå global sikkerhed og adgang til mad og sundhed kan blive genoprettet.


HVORFOR tror jeg at de globale trusler vi ser i verden i dag, så som pandemier, klimakrise, flygtningestrømme og økonomisk kollaps vil resultere i en afvikling af verdens demokratiske nationer og en total underminering af fundamentale frihedsrettigheder og føre til indførelsen af et verdensomspændende religiøst motiveret, politisk tyranni hvor individet er totalt underlagt et globalt statsapparats kontrol?

  1. Jeg har i mange år studeret de mest magtfulde og indflydelsesrige politiske, religøse og økonomiske kræfter som har formet vores det geopolitiske landkort/verdensbillede, vi har i dag og indset at deres endemål i generationer har været at afvikle nationalstaternes suverænitet og indføre en verdensregering og set at deres strategi har været at bruge kriser og trusler mod verdensfreden som katalysator og at de ikke har gået af vejen for skabe disse kriser.
  2. Jeg har gennem mange års research af hvad disse magtstrukturer selv har skrevet og udtalt, fundet frem til at deres dybeste motivation er religiøst drevet og at deres mål i generationer har været – og stadig er – at etablere et globalt styre på jorden som de tidligere (1950-70´erne) åbenlyst beskrev som “Gods kingdom on earth”, men som de i eftertiden har pakket ind i a-religiøse termer som fx “den globale landsby”.
  3. Men begge disse begrundelser er langt fra nok i sig selv til at overbevise mig om at det ender som jeg siger, for ofte har man jo set historiske bevægelser hvor alt så ud til at pege i én bestemt retning men på grund helt uforudsete skift i omstændighederne pludselig har vendt op og ned på alt og drejet det historiens pendul over i den stik modsatte retning. Derfor er det udelukkende fordi ALT hvad jeg har studeret om verdenshistoriens bevægelser på det helt store geopolitiske skakbræt med de dominerende verdensrigers fremkomst og afvikling, er blevet forudsagt og beskrevet i detaljer i en række bibelske profetier, at jeg er fuldkommen overbevist om at det er den vej det går uanset om der muligvis for en tid opstår nogle falske forhåbninger i tiden, om at det modsatte vil ske.
  4. Jeg har set at hele denne bevægelse frem mod et globalt politisk/religiøst tyranni er blevet forudsagt i Bibelen som en historiske bevægelse der skulle begynde i år 500 før vor tidsregning i og at 4 store imperier succesivt skulle opstå og den ene følge efter det andet indtil det ender med et globalt verdensstyre som fuldstændigt fastspænder verdens befolkninger i et gigantisk kontrolapparat. Disse profetier er så overbevisende fordi de med præcision beskriver præcist hvad der er historiske dokumenteret.

HVEM står bag? HVEM personenerne og organisationerne?

HVAD har de sagt og skrevet som overbeviser mig?

HVORDAN har de skabt kriser? Giv eksempler?

HVORDAN har de manipuleret masserne?

HVILKEN religion driver dem til at have det motiv at hele verden skal samles under ét såkaldt teokratisk verdensstyre?

HVAD går de profetier ud på som du påstår forudsiger alt hvad der er sket og hvad der skal ske?