PÅSTANDE

Overordnede påstandeI believe the government and the economy in the United States are under the control of a powerful elite. It is a globalist elite working on a plan to dismantle the democracies of sovereign nations and set up a global government system.

The beginning of this American elite is as old as the beginning of the United States. The founding fathers were part of it. It has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

The process of undermining European democracies began during the Cold War.

The CIA is primarily a covert operation apparatus that is operating on many fronts inside all nations over the world.

I believe that the two world wars were the works of this elite in order to create a new political and economic platform for all nations to be part of.

I believe that the Bolshevik revolution in Russia in 1917 was the work of this powerful elite. It financed and controlled the revolution through their puppets Lenin and Trotsky. It continued to build op the Soviet Union nearly from scratch to a superpower.

I believe that the conflict between the Sovjet Union and the United States during the cold war was a fake, fabricated conflict. The conflict was controlled on both sides by the secret elite. I believe the conflict was set up in order to create a constant fear for communism in the West. This fear was the perfect pretext for gaining peoples support for subversion and invasion of countless countries all over the world and gaining support for regime change and pro-American dictators.

I believe that the elite has controlled the international, commercial news organizations for many decades and that the media has been playing a crucial role in manipulating the minds of people in the West to form and maintain the totally false narrative about what is going on in the world. In other words, the western nations are completely deceived about what is the real causes that drive nations into wars, revolutions, regime change, economic collapses and global terror.

I believe there are still a few countries left in the world trying to fight for the freedom of their nation and stay clear of the American control and forced “democracy”.

I believe the democracies in the West are only democratic to a very limited extent. I believe the people in the West are – with the words of Noam Chomsky – spectators to democracy. Their role is to select political leaders, but these leaders are under direct or indirect


controls the pseudo-democratic nations of Western Europe and that this process began already in the 1950s during the cold war when the CIA and secret left socalled “stay behind” groups in all European contries. I believe that the CIA worked on many fronts to undermine and conquer Europe by diplomacy, manipulation in colaboration with the prime movers, catholic founding fathers of the European movement. I believe that “democracy” as

Christian democratic, catholic politicians and

Hele verden er ført bag lyset af en international konspiration ledet af en mere eller mindre åben struktur af det som jeg fremover vil kalde for globalister. Globalisternes grundtanke er at de frie, sande demokratiske nationer og lande som har været på vej mod uafhængige demokratiske systemer, skal ophøre og svækkes. Istedet skal en global magtstruktur oprettes og erstatte nationalstaternes selvbestemmelse som skal reduceres til lokale spørgsmål. Processen frem mod det endelige mål går gennem dannelsen regionale handelsunioner. EU er et godt eksempel på en sådan union. Man bruger argumenter om fordele ved samhandel, som gulerod for befolkningerne og deres politikere, men den begvedliggende plan er an afvikling af nationalstaternes demokratier. Gradvist kan de overstatslige styreorganer i unioerne fravriste de enkelte nationalstater deres selvbestemmelse og kontrol. Disse regionale organisationer er allerede oprettet mellem alle lande på jorden.

Globalisten David Rockefeller har åbent indrømmet at dette er planen, og han beskriver det sådan i sin selvbiografi Memoir:

For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure–one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” 
Konspirationen har i dag sit hovedsæde i USA, men den udspringer længere tilbage end USAs historie.

Konspirstionen går ud på at føre hele verden ind under én samlet, global magtstruktur. Begyndelsen til konspirationen kan føres tilbage til tiden efter reformationen i 1500-tallet. Før reformationen var den katolske kirke den primære politiske, økonomiske og religiøse magtfaktor i Europa og store dele af verden. Men ved protestantismens indførelse i flere Europæiske lande blev pavedømmest enorme magt revet i stykker. For at standse denne udvikling og øve damage control igangsatte den katolske kirke det man i dag kalder for modreformationen. Paven indsatte en meget speciel religiøs orden kaldet jesuiterordenen. Som en åndelig og politisk kampenhed, skulle den som en militær kampenhed infiltrere alle verdens lande med det formål at føre al magt på jordkloden tilbage under pavedømmets kontrol. Vor tids historikere påstår at modreformationen er ophørte i 1800-tallet, men det er min påstand at den aldrig har haft bedre vilkår end i dag og at dens mål er de samme siden dens grundlæggelse i 1535. Det er jesuiterordenen, som kontrollerer amerikansk politik, og den der kontrollerer det amerikanske Central Intelligence Agency (CIA) og dens medlemmer, sidder på de mest magtfulde poster EU. Et af de mest prestigefyldte universiteter i USA, Georgetown University, er et jesuit-universitet. Fra dette universitet spredes tusindvis af diplomater ud til alle lande, hvor de som ambasadører sidder som politiske, militære og økonomiske rådgivere.

Den vestlige verdens kultur og selvforståelse bygger på et fabrikeret narrativ

Siden anden verdenskrigsophør har der fåregået en manipulation af de vestelige lande for at få dem ført frem til en situation hvor de af egen fri vilje opgiver nationalstaten som en mulig fortsættelse under de vilkår og problemer som verden står overfor. En af de primære strategier som konspirationen anvender til at nå målet er at skabe internationale konflikter og kriser af så stort et omfang at de påvirker alle verdens lande på én gang. Globalisterne, som står bag konspirationen, hævder nu (gennem deres tænketankes rådgivende instanser) at kriserne og konflikterne (som de selv har skabt) umuligt kan løses på nationalstatsplan selv om de enkelte lande samarbejder. Hvis konflikterne og kriserne skal løses, må et højere organ, en global magtstruktur som har beføjelser til at overrule nationalstaternes magt, indføres. Gennem de kommercielle nyhedskanaler formes og bøjes den offentlige mening gradvist gennem en propaganda som i et væk gentager de samme fraser om og om igen: nationalstaterne kan ikke løse globale problemer. De meste fremtrædende meningsdannere i et samfund (akadeikerne, som vi kalder eksperterne) er dem som det først og fremmest gælder om at påvirke, for det er dem som får “de rette” holdninger til at sive ned i gennem hele samfundet, sådan at der opnås en form for samtykke til en fælles grundholdning, som kun de færreste fornemmer er blevet påført en befolkning. Når grundholdningen er implementeret kan den derefter omsættes i en politisk dagsorden. Måden som alle skridtene mod en global dagsorden indføres på er ved at både højre og venstre partiers holdninger kan forenes. Hvem i den vestlige verden kan ikke være enige om at et kinisesisk eller sovjetisk kommunistisk statsapparat ville være forfærdeligt? Ergo: Lad os bekæmpe kommunismen med alle midler hvoend den stikker hovedet op. Men husk: kommunismen var et produk


Først skabes grundlaget for en global konflikt. Det kunne være konflikten mellem kommunisme og kapitalisme sådan som det kom til udtryk under den kolde krig fra 1950-1990. Konflikten sættes i gang og det erførst og fremmeset gennem medierne konflikten holdes i gang. Gennem medierne implementeres bestemte holdninger til konflikten og hvorfor den overhovedet eksisterer. Gennem medierne kan man på grund af konflikten manipulere befolkningerne til at forlange politiske og økonomiske løsninger, så der kan komme ro og orden igen. Disse løsninger er befolkningen blevet påvirket til at mene at de ikke kan opstå medmindre man opgiver suverænitet og afgiver magt til overnationale organisationer og sammenslutninger (EU og FN m.fl.). Disse kompromisløsninger er befolkningerne rede til at gå ind på hvis konflikten og kriserne de medfører for de enkelte lande er omfattende nok. Den kolde krig fra 1950-1990 var en sådan iscenesat, kontrolleret konflikt. Konflikten var ikke virkelig i den forstand at der var en reel trussel imod konspiratorerne i den vestelige verden, som financierede den. Tværtimod sørgede de for at skrue op og ned på intensiteten i konflikten alt efter hvorhen den internationele holdning til konflikten bevægede sig.

Konflikten er kontrolleret og financieret med det formål at forme en bestemt holdning i nationerne.

ikke var kommet, ville nationer aldrig have afgivet selvbestemmelse og suverænitet.

Den russiske revolution i 1917 var financieret og kontrolleret af USA. Hele den kommunistiske industri fra 1917-1989 i Sovjetunionen blev opbygget af vestlige stater, som var dette regimes påståede allerværste fjende. Heraf følger at den Kolde Krig var en fabrikeret konflikt. Kort sagt, så blev hele verden befolkninger holdt som gidsler i et fabrikeret, fake narrativ hvor de troede verden var på randen af en tredje verdenskrig. Jeg skal nok forklare hvad årsagen bag dette.

På baggrund af det fabrikerede narrativ – at den såkaldt frie verden (den vestlige verden) var i risiko for at blive invaderet og overtaget af kommunismen – så opbyggede man et i Europa og USA et politisk, militært, kultur og økonomisk system som hvilede på falske præmisser. Sagt med andre ord: Hele den vestlige verdens kultur hviler på en løgn, for det var den kolde krigs konstant tilstedeværende fortælling om fjendebillede fra Øst, der formede vestens idealer. En påstand jeg vil føre bevis for.

USA brugte ikke blot CIA til at indsamle information fra andre lande. CIAs primære rolle var – og er stadigvæk – at undergrave og infiltrere nationer, organisationer, folkebevægelser, påvirke trends i samfundet, kontrollere nyhedsmedier, udgive bøger forgivet at være skrevet af historikere og meningsdannere på deres eget initiativ. CIA