Afslutningen på den frie, demokratiske verden: At standse udbredelsen af FAKE NEWS betyder samtidig demokratiets fundament, ytringsfriheden.

Fake news er ikke farligt for andre end de politiske magthavere

Vi hører igen og igen i medierne at vi må komme fake news til livs fordi de er farlige for demokratiet og for borgernes sundhed og sikkerhed. Men argumenterne som bruges for at komme fake news til livs er langt farligere end fake news i sig selv, for de underminerer af en af samfundets allermest fundamentale rettigheder, nemlig ytringsfriheden og kridter banen op for etableringen af et samfund under fuldkommen teknokratisk kontrol. Med andre ord et ekspertvælde, hvor hvor ikke-folkevalgte eksperter på hver deres område sætter dagsordenen for hvad der er sandt og falsk og på basis af deres viden kan sætte den politiske og økonomiske dagorden. Og befolkningen har ikke et ord at skulle have sagt for “vi har jo ikke viden nok til at udtale os”. Så længe disse eksperter er fuldkommen økonomisk uafhængige og ikke sidder med to hatte på samtidig med det ene ben plantet i det politiske system og det andet i det private erhvervsliv, så er det mindre risiko. Men denne situation er ren utopi at forestille sig. Det er derfor at folkets sikkerhed er at “almindelige” folkevalgte mennesker repræsenterer folkets stemme og at det ikke er en lang række eksperter der med henvisning til deres “store akademiske viden” kan overrule folket og politikernes ønsker. Det er en fin balance, for hvis ikke eksperternes viden skal have en indflydelse hvorfor så bruge tid og penge på at uddanne folk? Sagen er den at viden ikke er det samme som at man har den rette løsning på et samfundsproblem. Samfundsproblemer er utroligt komplekse og der kan indføres forskellige løsninger som kan være lige gode selvom de adskiller sig fundamentalt fra hinanden på trods af at de alle har udspring i de samme eksperters undersøgelser, rapporter og rådgivning. Det er altid når en undersøgelse filtreres gennem menneskebriller at fakta omsættes og skaber sociale, kulturelle og politisk forandring, og her spiller holdninger, politisk farve, forhåndenværende økonomi, folkets sammensætning, kultur og klima alt sammen ind. det er derfor yderst farligt hvis eksperter trækker får politisk magt ved at kunne trække kortet “Vi har større viden end alle jer andre” og derved kan rydde bordet.

Og det er denne tendens som er alvorligt i gang med at vinde indpas i vores samfund. Eksperterne får mere og mere direkte magt og indflydelse med henvisning til deres “større viden”. Og det er disse eksperter som med held stempler visse former for information som værende fake news. Selv om der vitterligt findes visse former for information der er fake (sådan har det jo altid været igennem hele verdenshistorien), så må ingen samfundsinstans nogensinde tiltage sig retten til at fjerne adgangen til fake news – heller ikke selv om der henvises til argumentet om “borgernes velfærd, demokratiets beståen og samfundets sikkerhed”. Hvofor ikke? Jo, fordi dem som ønsker at fjerne fake news let kan komme til at mosbruge deres magt til at fjerne enhver form for information der kommer på tværs af den form for politisk og økonomisk og sundhedsmæssigt samfundssystem som de mener er det rette. Lad os fx sige at vinden begynder at blæse i retning af indføring større egenbetaling på sundhedsydelser fordi lægerne får politisk magt og at de bygger deres argumenter for det på økonomiske vismænds og social-forskeres undersøgelser. Men disse undersøgelser er

og

og har patent på sandheden. Argumenterne man bruger til at lukke af for fake news udgør en alvorlig risiko for at blive brugt til at også forhindre befolkningen adgang til enhver form for information der er på kollisionskurs med de etablerede magtstrukturer i samfundet  – fx medicinalindustriens profit.

. Kritikken ender nemlig i praksis med at de etablerede magtsystemer holder enhver form for kritik på afstand, der truer med at vælte de bestående magtstrukturer, ved at stemple dem som fake news. Og hvad bruger de som begrundelse for at være så meget på nakken af det de kalder fake news? Jo, at det er ”farligt for borgernes sikkerhed og sundhed”. De siger at fake news er en ”trussel mod demokratiet”, og de siger at fordi ”fake news kan sprede sig som en virus gennem sociale medier, så er det langt mere farligt end i gamle dage, hvor de etablerede medier havde fuldkommen kontrol over hvad der kom ud i den brede befolkning gennem aviser og tv.