Arguments against evolution

These are my arguments, added to an ongoing list as I stumble across them, against the theory of evolution and for creation as described in the Bible.

I belive that a scientific examination of the geological record supports a literal biblical narrative about the creation and the global flood.

Taken from article “Flood Geology and theGrand Canyon: A Critique”

Noah’s Flood left an immense record of itself in the form of sedimentary rock containing fossils. In addition to being subjected to a worldwide deluge, Earth’s tectonic forces must have caused continents to move (“plate tectonics”) and mountains to heave upwards because sedimentary rock is found today on the highest mountain peaks (e.g., the summit of Mount Everest is composed of marine limestone).

bed du at der findes i tusindvis at universitetsprofessorer med specialer i biokemi, fysik, geologic og meget andet, som ikke tror på evolutionsteorien er sand

The balance in the ecosystem is not a product of evolution. How has this balance been established if pure chance is the driving force? Why

EVOLUTIONSTEORIEN ER IKKE VIDENSKABELIG

Moderne videnskab er en metode som bruges til at udforske den verden vi lever i. Sand videnskab benytter observationer for at finde frem til om en videnskabelig teori er sand eller falsk. Hvis man ved hjælp af en videnskabelig kan forudsige fænomener og objekter og hændelser som endnu ikke er observeret eller fundet, så siges det at teorien er blevet bekræftet. Men selv om det er tilfældet at den er blevet bekræftet ved observationer og forudsigelser og der pludselig dukker nogle observationer op som modsiger teorien, så må man enten tilpasse eller forkaste teorien.

Når det gælder evolutionsteorien, så siger man at den er den bedste forklaring vi har indtil videre fordi der er så mange observationer der bekræfter den. Men en stor gruppe forskere er uenige. De siger at der ikke findes én eneste observation som bekræfter teorien. Det burde jo være let feje deres påstande af bordet, hvis evolutionsteorien er blevet bekræftet, så lad os se på hvad debatten går ud på.

Evolutionsteoriens grundtanke er at livet begtyndte med én enkelt celle, som opstod af sig selv i en mødderpøl engang i tidernes morgen. Cellen opstod fuldstændigt tilfældigt ved at de små bitte dele (aminosyrer) som bruges til at fremstille de byggesten (proteiner), som celler består af, skulpede rundt og ved et tilfælde ramlede sammen på præcis den måde som gjorde at en celle blev dannet og at livet opstod. Allerede her siger kritikerne at man har forladt videnskabelig teori og er havnet i vilde antagelser, som umuligt kan lade sig gøre og desuden er det aldrig blevet observeret hverken i den virkelige verden eller i laboratorium. Bare alene for at et af de mest simple proteiner skulle opstå af sig selv, bare ét, så kræver det at et antal af cirka 150 aminosyrer med 5-6 forskellige slags sættes sammen i en perlekæde i en ganske bestemt rækkefølge. Hvis én aminosyre (en perle) sættes forkert, så er proteinet ubrugeligt. Alene at skabe ét brugbart proteien er i sig selv en statistisk usandsynlighed. Men der skal bruges i omegnen af 1000 for at bygge en primitiv celle. Lad os sige det sker. Så skal disse 1000 proteiner samlet i en form, en cellevæg. Men liv er endnu ikke opstået. Proteinerne skal hænge sammen og danne et rum hvori der findes en kode, som man ikke anede eksisterede på Darwins tid. Koden kaldes for DNA. Også DNA koden er bygget af proteiner, men nu taler vi om tusindvis af dem. Uden DNA koden kan cellen slet ikke deles i to identiske celler. Funktionen siger sig selv er en ufattelig kompliceret proces. Vi er kommet ud på de mest ekstreme antagelser, som ikke har nogen som helst sandsynlig chance for at indtræffe. Det svarer til at flyvemaskinen samles af sig selv og at den står tændt, klar til at flyve og da den letter så deler den sig pludselig i to fuldkommen identiske flyvemaskiner. Men langt mere end dette: Flyvemaskinerne er LEVENDE! Kritikken af teorien om at livet opstod på den måde med en enkelt celle er relvant, som du måske kan se.
Men lad os forsætte ud af evolutionsteoriens tangent. Denne første celle i ursuppen har nu delt sig i mange millioner af celler, som tilfældigt skvulper rundt. Ikke nok med at de har en kode som gør at de kan dele sig, så er der også indbygget en funktion så de kan optage næring. Men det bliver endnu mere kompliceret. Nu begynder en proces som kaldes mutation. Mutation er når der sker en lille genetisk forandring inde i DNA koden, fx at en aminosyre sidder forkert sådan at proteinet bliver en smule forandret. Teorien siger nu at disse små ændringer i DNA-koden i ganske sjældne tilfælde tilføjer ny information som kan være en fordel for organismen. Problemet her er bare at alt hvad vi obeserverer af forandringer altid er tab af genetisk information. Aldrig tilføjelse af information. Når en planteforædler skaber en ny variant at en rose, så er det altid fordi der er sket et tab af genetisk information. Al forandring er derfor de-generation fra avanceret til mindre avanceret. Evolutionsteorien påstår at det modsatte sker, og det kunne man sagtens påstå før geneetikken kom til verden som en ny videnskabsgren af biologien, for uden denne viden kunne man kun antage og gisne om hvad det er for mekanismer som styrer de forandringer vi kan observere i alle levende væsener. Derfor har evolutionsteorien et stort problem, for den siger at den første celle var “primitiv”, dvs at den kun havde ganske lidt information og simple byggesten (på trods af at den altså som vi har vist må have været uhyre avanceret for overhovedet at kunne dele sig i to). Så hvordan er ganske lidt genetisk information i en urcelle blevet til højt avancerede mennesker og dyr? Det kan kun ske ved TILFØJELSE af gentiske informtion i DNA-koden. Men det sker ikke. Aldrig. Mutation ER ALTID forringelse og tab af information, aldrig tilføjelse, er det påvist.

Men evolutionsteoretikere siger at det ikke passer og at de har bevis for at de har observeret udvikling i organismer, der fører til en fordel i første omgang for individet og på sigt for hele arten, når genmutationen føres videre til kommende generationer.

Men de beviser som evolutionsteoretikere kommer med er faktisk så vildledende at man er fristet til at tro at de bevidst bedrager den almene befolkning ved hjælp af brugen af ord. I stedet for at tale om tab eller tilføjelse af information, som sagen drejer sig om, så taler de nu i stedet for om en genetisk mutations gavnlighed eller ikke gavnlighed. Men tab af information kan godt være gavnligt i visse tilfælde. Fx kan det være gavnligt for et menneske at være født med den genfejl som man mener fører til autisme, for mange autister er ekstremt dygtige på et eller andet felt, men samtidig har de utallige bagdele af deres lidelse. På samme måde er det med alle de eksempler som evolutionsteoretikere tager frem som “bevis” for “udvikling”. Når jeg tør tale om bevidst bedrag så er det fordi de burde vide bedre.

Det er sandt at der i visse tilfælde kan opstå en fordel for en organisme ved at den mister genetisk information. Men evolutionsteoretikerne formulerer det på en sådan måde at det ikke kommer frem, at der stadig er tale om tab (degeneration) og ikke udvikling (tilføjelse af information). Fx siger de at nogle bakterer kan blive resistente overfor antibiotika, og det er et bevis på at evolutionsteorien er sand. Der er sket en evolutionær udvikling, siger de. Men når man indenfor evolution taler om UD-vikling så betyder det transformation af primitive, simple til mere og mere avancerede organismer. Så udvikling betyder altså TILFØJELSE af information. Man kan sammenligne det med en trehjuler til børn og en motorcykel. Der er uhyre meget mere information og teknologi i motorcyklen. Men bakterien som er blevet resistent overfor antibiotika har mistet et gen (altså igen en forringelse af det genetatiske materiale), som gør at antibiotikaen ikke kan sætte sig på dens overflade og dræbe den. Sagen er dog at det kun er i et kunstigt miljø som for eksempel sygehuse og højteknologiske svinestalde at den resistente bakterie er stærkere end de andre. Kom den ud i naturen ville den omgående dø, fordi den netop har mistet dette gen. Genet gør den kun stærk i et beskyttet miljø, hvor der lige præcis er nogle livsbetingelser og næringsstoffer, som gør at den kan klare sig. Så disse “superbugs” er i virkeligheden meget svage og ville blive udkonkurrert i naturen. Derfor er den bedste kur til et menneske som er blevet ramt af en superbug at komme UD fra hospitalet og blive udsat for konkurrende bakterier som kan dræbe den og holde den i skak.Det er med andre ord ren fantasi og tro. Den gang man første gang fremkom med teorien om urcellen i mudderpølen, så kendte man ikke til mikrobiologi og genetik. derfor troede man at celler generelt var ret simple i deres opbygning, nærmest som mikroskopiske beholdere med en lille smule vædske indeni. Men i dag ved vi at selv de cimpleste celler i encellede organismer er uhyre komplekse. Ikke alene i deres funktion, stofskifte men også de mekanismer der skal til for at cellen kan dele sig i to identiske levende celler. Hvis den første celle skulle opstå af sig selv ved tilfældige sammenstød af aminosyrer og proteiner, ved vi i dag, at det svarer til at en fuldt færdig flyvemaskine opstår ved at lade alle de enkelte dele som den består af, “skvulpe” rundt i for eksempel et vægtløst rum. Hvis bare der går tid nok så vil det ske til sidst, siger evolutionsteorien.


Der er så mange ting vi ikke forstår i naturen, fx tyngdekraft. Videnskaben kommer med en teori, fx at tyngdekraft findes i alle objekter fordi de har masse. Så selve ordet “tyngde-kraft” siger at det er tyngden (masse) som gør at objekter, fx vores klode og månen, holder hinanden på plads ved at tiltrække hinanden. Teorien er aldrig bevist. Der findes andre forklaringer på hvordan vores solsystem bestående af kloder og måner som cirkler omkring hinanden, holdes på plads i perfekt orden.

Giv 3 argumenter for hvorfor jeg mener evolutionsteorien er forkert og 3 argumenter for hvorfor jeg tror skabelsesberetningen er sand: